Ses Düzenleri

Ses Düzenleri 1

Ünite 1: Müzikal Fark?ndal?k

Bu ünitenin amac?; popüler kültürü ve popüler kültürün içeri?ini olu?turan ö?elere bir giri? yapmakt?r. Kabul görmü?, çe?itli profesyonel i?ler üzerinde yap?lan bu çal??ma, ö?rencinin ünite boyunca edindi?i bilgi ve tecrübesini kendi proje ve prodüksiyonlar?na aktarmas?n? hedeflemektedir. Bu ünite ö?rencinin daha ileride yapaca?? projeleri ö?rencinin; analiz, kritize etme, yarat?m yeteneklerini geli?tirir.

Ünite3:Müzik Sektörü Ve Giri?imcilik

Bu ünite; müzik endüstrisi içerisindeki yap?lanmay?, sektör içerisindeki para ak???n? ve bireysel giri?imcinin rolünü incelemektedir. Bireysel giri?imcilerden, çok uluslu ?irketlere kadar endüstri içerisindeki organizasyonlar?n özellikleri incelenir. En önemlisi, bireysel giri?imcilerin, sektör için gerekli olan kreatif ve ilgi çekici çal??malar yaratma yetilerini nas?l geli?tirmeleri gerekti?ini kapsamaktad?r.

Ünite 4: Müzik, Güvenlik Kanun Ve Kurallar?

Bu ünite; müzik sektörü içerisindeki yasal zorunluluklar, sa?l?k kurallar? ve ki?inin günlük çal??mas? s?ras?nda dikkat etmesi gereken güvenlik kurallar? ile ilgilidir. Müzik sektörü ile ba?lant?l? olarak; elektrik, ses ?iddet seviyeleri, fiziksel güvenlik gibi konular? içerir.

Ünite 6: Proje Realizasyonu

Bu ünite ;performans sanatlar? ile ilgili profesyonel bir çal??ma için gerekli olan niteliklerle ve bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazand?rmakla ilgilidir. Proje içerisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

Ünite 25: Live Sistem Uygulamalar?

Bu ünitede; ö?renciye konser, tiyatro, konferans gibi canl? ses sistemi kullan?lan yerlere, sistemi kurma ve kullanmas? ö?retilir.

Ünite 26: Live Sistem Özellikleri

Çe?itli performanslar için ses sistem dizaynlar?n? ve özelliklerini kapsayan ünitedir. De?i?ik tipteki mü?teri ihtiyaçlar? için ses sistemleri tasar?m? ve kurulumu ö?retilir.

Ünite 36: Performans Teknolojisi

Bu ünite; teknolojinin bir müzikal performans içerisine nas?l uygun ve kreatif biçimde entegre edilebilece?ini kapsamaktad?r. Performans etkinlikleri s?ras?nda kullan?lan donan?m ve yaz?l?mlar? inceler.

Ünite 43: Ses Sistemlerinin Bak?m?

Bu ünitede; ses sistemlerinin teknik bak?m süreci ve prensipleri ö?retilmektedir. Ö?renciler sistem içindeki hatalar? tespit etmeyi ve bu ar?zalar?n giderilmesi için nas?l bir prosedür uygulanmas? gerekti?ini ö?renirler. Test ekipmanlar?, temel devre diyagramlar?n?n okunmas?, senkronizasyon sistemleri, time-codelar, network protokolleri bu ünite içerisinde i?lenecek konulardan baz?lar?d?r.

Ses Düzenleri 2

Ünite 1 Müzikal Fark?ndal?k;

Bu ünitenin amac?; popüler kültürü ve popüler kültürün içeri?ini olu?turan ö?elere bir giri? yapmakt?r. Kabul görmü?, çe?itli profesyonel i?ler üzerinde yap?lan bu çal??ma, ö?rencinin ünite boyunca edindi?i bilgi ve tecrübesini kendi proje ve prodüksiyonlar?na aktarmas?n? hedeflemektedir. Bu ünite ö?rencinin daha ileride yapaca?? projeleri ö?rencinin; analiz, kritize etme, yarat?m yeteneklerini geli?tirir.

Ünite 2: Kritik Müzik Dinleme

Bu ünitenin amac?; ö?renciye de?i?en ve geli?en sektör içerisinde bir performans sanatç?s?n?n, prodüktörün ya da mühendisin ihtiyaç duyaca?? kritik dinleme yetisini kazand?rmakt?r.

Ünite 3 :Müzik Sektörü Ve Giri?imcilik

Bu ünite;müzik endüstrisi içerisindeki yap?lanmay?, sektör içerisindeki para ak???n? ve bireysel giri?imcinin rolünü incelemektedir. Bireysel giri?imcilerden, çok uluslu ?irketlere kadar endüstri içerisindeki organizasyonlar?n özellikleri incelenir. En önemlisi, bireysel giri?imcilerin, sektör için gerekli olan kreatif ve ilgi çekici çal??malar yaratma yetilerini nas?l geli?tirmeleri gerekti?ini kapsamaktad?r.

Ünite 4 :Müzik ??letmecili?i

Bu ünite ;müzik sektörü içerisinde ki yasal zorunluluklar, sa?l?k kurallar? ve ki?inin günlük çal??mas? s?ras?nda dikkat etmesi gereken güvenlik kurallar? ile ilgilidir. Müzik sektörü ile ba?lant?l? olarak; elektrik, ses ?iddet seviyeleri, fiziksel güvenlik gibi konular? içerir.

Ünite 6 :Proje Realizasyonu

Bu ünite; performans sanatlar? ile ilgili profesyonel bir çal??ma için gerekli olan niteliklerle ve bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazand?rmakla ilgilidir. Proje içerisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

Ünite 13: Audio Mastering Ve Üretimi

Bu ünitenin içeri?ini mastering mühendislerinin ve mastering stüdyolar?n?n sektör içerisindeki görevleri olu?turur. Ö?renciye mastering için gerekli olan kritik dinlemenin nas?l yap?lmas? gerekti?i, nas?l problem tespiti yapmas? ve çözüm üretmesi gerekti?i uygulamal? olarak gösterilir. Kay?t sürecinin son a?amas? olan masteringin kreatif ve düzeltici faydalar? hakk?nda ö?renci e?itilir.

Ünite 38: Prodüksiyon Analizi

Ba?ar?l? kabul edilen kay?tlar?n dinlenmesi ve bunlar? ba?ar?l? yapan müzikal ve teknik faktörlerin incelenmesi bu ünitenin içeri?ini olu?turur.

Ünite 45: Stüdyo Teknik Yönetimi

Bu ünitede; ses sistemlerinin teknik bak?m süreci ve prensipleri ö?retilmektedir. Ö?renciler sistem içindeki ar?zalar? tespit etmeyi ve bu ar?zalar?n giderilmesi için nas?l bir prosedür uygulanmas? gerekti?ini ö?renirler. Test ekipmanlar? ile çal???rlar, temel devre diyagramlar?n? okumay?, senkronizasyon sistemlerini, time-codelar?, network protokolleri bu ünite içerisinde i?lenir.

Ünite 46 Stüdyo Prodüksiyonu

Bu ünitenin amac?; çok kanall? kay?t stüdyolar?nda kullan?lan müzik prodüksiyon sürecinin çevre, prosedürler, ekipmanlar ve kullan?lan tekniklerin analizinin yap?lmas?d?r. Profesyonel standartlarda bir proje haz?rlamak için gerekli müzikal ve teknik gereksinimler hakk?nda ö?renci e?itilir. Stüdyo, ses kayd? olu?turmak amac?yla kurulur. Bu kurulu?ta soundu ve alan? do?ru alg?lamak için baz? temel kurallar vard?r. Kontrol odas?n?n ?eklinden, dekorasyonuna kadar her ?ey içeride yap?m? süren müzik türüne ve prodüksiyon ekibinin rahat?na hizmet eder. Konfor, ekonomi ve ihtiyaçlar?n tan?m?n? ö?renen ö?renci profesyonel hayat?nda takip edece?i standartlar hakk?nda deneyim kazan?r.


Şuan Buradasınız Programlar?m?z Sertifikal? Programlar Ses Düzenleri