Profesyonel akademisyen egitmenler k?lavuzlugunda program, elektronik cihazlar?n sinyal ak?s?, bilgisayar yaz?l?mlar?, kay?t, kompozisyon, saklama ve editleme teknikleri, yan? s?ra birçok güncel ve deneysel müzik enstrüman? ve yeni müzik teknolojilerini, yeni sound'lar yaratmak için gerekli egitim disiplinlerini kapsar.
PAKET 1
3 ay Cumartesi günleri Hafta da 4 Saat
720TL + KDV

1-2.Hafta : Egitimin ilk ad?m?nda ses enerjisini meydana getiren fiziksel özellikleri irdeleyerek, gözle görülmeyen ses enerjisine, degisen kosullar?n, etkisini inceleyebilme, islemlerin sonuçlar?n? öngörebilme yetenegi kazand?r?l?r.

3-4.Hafta: Beste ve armonizasyon teknikleri. Bu ad?m kisinin beste yapabilme ve yapt?g? çal?smalar? aranje edebilme yetenegini gelistirmeyi amaçlar. Ögrenciler derslerde bir yandan armonizasyon metodlar?n? ögrenirler.
5-6.Hafta: Ableton Live kullanarak teknik, teorik ve pratik uygulamalarla elektronik müzige ve prodüksiyon asamas?na giris. Ögrenciler bu ad?mda elektronik müzigin temel bilesenleri ögrenip, bu bilgiler dogrultusunda Loop, sample, fx olusturmay? ve bunlar? kullanmay? ögrenerek prodüksyonun ilk asamas?ndan son asamas?na kadar geçen süreyi incelerler.
7-8.Hafta : Bu ad?mda ögrenciler, sadece DAW teknolojileri kullarak, audio plugin ler destegi ile kendilerini en üst kalitede ifade edebilecek düzeye gelecektirler. Bilgisayar ortam?nda Cubase 5 ve Logic pro 9 kullanarak DAW teknolojilerini ögrenme, ögrenirken bir taraftanda bu bilgilerini DAW programlar?na aktarmay? ve program içerisinde kullanmay? ögrenirler.
9-10.Hafta : Dersin bu asamas?nda edit ve mix noktalar?nda temel prensipler ögrenildikten sonra pratik bilgiler verilerek uygulamaya yönelik çal?smalar yapt?r?l?r.
11-12.Hafta: CD bas?m asamas?, parçalar?n volume dengeleri, süreleri, s?ralar? ve kapak tasar?m?.

PAKET 2
3 ay Cumartesi günleri Hafta da 4 Saat
720 TL +KDV

1 Ek paket: Bu dersin amac? profesyonel studyo ortam?nda detayl? bilgiler vererek ögrencilere sorun çözebilme becerisi kazand?rabilmektir.
1-2.Hafta: Stüdyo ortam?nda Mikrofonlar ve ileri mikrofonlama teknikleri,
3-4.Hafta: Kay?t teknikleri, analog ve digital kay?t esaslar?
5-6-7-8 Hafta: Protools HD ve Neve Genesys kullanarak ileri kay?t, mix, prodüksiyon
teknikleri.
9-10.Hafta: Canl? performanslar üzerinde yap?lan çal?smalarla edit ve mix becerisini k?sa sürede edindirmeyi amaçlar.
11-12 Hafta: Albümün sark?lar? aras?ndaki Eq, Volume, Rms, Dinamik oran, mix, kay?t ve mühendis gibi teknik degerleri stabil hale getirerek, albümün hedeflenen pazardaki sektörel standartlara ulast?r?lmas?n? saglayan prodüksiyonun son asamas?n? ögretmeyi amaçlar.

Şuan Buradasınız Programlar?m?z Ki?isel Geli?im Programlar? Müzik Prodüksiyonu