Kay?t Ko?ullar?

Galatasaray ?leti?im Teknoloji Mzik Akademisi Kay?t Ko?ullar?

1. BURS:

Okulumuz ve btn zel okullar mevcudunun % 2' si oran?nda ve bu oran? a?ma hakk? olmadan burs vermek zorundad?r.

Okulumuz bu zel e?itimi deme imkan? olmad??? halde lise e?itim, niversite giri? s?navlar? veya yksek okul y?l sonu ortalamalar?nda % 75 ba?ar? ortalamas?n?n zerine ?kan ?rencilere ve veya okulumuzun 2. s?n?f?na %  75 ortalaman?n zerinde geen ?renci veya ?rencilere ba?ar?s? oran?nda burs vermeyi hedeflemi?tir.

2. DESTEK PROJELER? :

Galatasaray ?TM; kad?nlar?n audio medya sektrnde profesyonel olarak grev alma oran?n?n % 5'in alt?nda olmas? sebebiyle Uluslararas? ba?lat?lan kad?n?n audio sektrndeki misyonu hareketini destekleme karar? alm??t?r.

  1. 1 Erkek + 1 Bayan           % 15
  2. 1 Bayan + 1 Bayan          % 25

.

4. PE??N DEME

*Muhasebe departman?na ba?vurabilirsiniz

5. TAKS?TL? DEME

*Muhasebe departman?na ba?vurabilirsiniz.

6. KAYIT ??N GEREKL? EVRAKLAR :

?RENC?;

  • Nfus Czdan? Sureti
  • 4 Adet Resim
  • Diploma (En son mezun oldu?u okul)

KEF?L;

  • Nfus Czdan? Sureti
  • ?kametgah (Ad?na kay?tl? 1 fatura)
  • Gelir Belgesi ( a: Emekli Hesap Czdan? b: Maa? Bordrosu c: Serbest ise Vergi Levhas? Fotopokisi d: Kira geliri var ise Kira Kontrat Fotokopisi

Şuan Buradasınız ?tm Kamps Okulumuz Kay?t Ko?ullar?